folio 78rView Image...

78r1 s.xv2

(1) D(omi)n(u)s Rolandus Herdegyll() decan(us) eccl(es)ie de Langchestr(e) cu(m) (2) (Christ)ofero f(rat)re suo (3) D(omi)n(u)s Rob(er)t(us) Breerley vicari(us) de Byllyngh(a)m (4) Will(el)m(u)s Cornefforth()

78r2 s.xv2

(1) Thomas Lee (2) Ioha(n)na vxor ei(us) cu(m) filiis (3) Alicia (4) Agnes (5) Nichola(us). (6) Ioh(ann)es. (7) Ioha(n)na. (8) Margareta (9) Emma. (10) Ioh(ann)es (et) (11) Rob(er)tus (12) Tho(m)as Rowland() (13) Rob(er)t(us) (14) Will(el)m(us) (15) Nichola(us) Lowe (16) Alicia vxor ei(us) (17) Ioh(ann)es p(r)esb(iter) (18) Isabella. (19) Will(el)m(us) (20) Ioha(n)na (21) Ioh(ann)es (22) Emma. (23) Elizabeth (24) Tho(m)as (25) Ioha(n)na (26) Ioho()es Hucheson (27) Agnes vxor ei(us) cu(m) filiis (28) Rob(er)t(us) (29) Will(el)m(us) (30) Ioha(nn)es. (31) Alicia. (32) Elizabeth.

78r3 s.xv2/ s.xvi in.

(1) Ioh(an)nes Knoute (et) (2) Emma vxor eiusd(em) (3) Ioh(an)nes. (4) Ioh(an)na. (5) Will(el)m(us) (et) (6) Agnes. (7) Th(omas) Waldon (et) (8) M(ar)gareta vxor eiusd(em) (9) Rob(ertus). (10) Th(omas). (11) Hugo. (12) Ioh(an)na. (13) Alicia (et) (14) Agnes (et) (15) Auicia (et) (16) Helena. (17) Thomas Bradbery (et) (18) Cicilia vxor eiusd(em) (19) Ric(ardus). (20) Will(el)m(us). (21) M(ar)gareta (et) (22) Alicia. (et) (23) Ioh(an)nes Bradbery.

78r4 s.xv2/ s.xvi in.

(1) Robert(us) Byllyngh(a)m (2) Ioh(ann)es pat(er) ei(us) (3) Marioria mat(er) eiusd(em) (4) Ioh(ann)es (et) (5) Agnes (6) Tho(m)as Fyge (et) (7) Iohanna vxor eiusd(em) (8) Rob(er)t(us) et (9) Ioh(ann)es (10) Elizabeth (11) 'Isabella'750 (12) Henric(us) Dalton (13) Ioh(ann)es Hamst(er)le (14) Rob(er)t(us) Balee (15) Ioh(ann)es Chest(er) (16) Ioh(ann)es Claxton (17) Ioh(ann)es Leech() (18) Will(el)m(us) Smyrke (19) Tho(m)as Lawson (20) Will(el)m(us) Haukwell() (21) Tho(m)as Brown (22) Tho(m)as Wrake (23) Will(elm)(us) Swalwel() (24) D(omi)n(u)s Ioh(ann)es Green(e) (25) pat(er) et (26) mat(er) ei(us)d(em) Ioh(ann)is (27) Will(el)m(us) Green f(rate)r ei(us)d(em)

78r5 s.xv2/ s.xvi in.

(1) Will(el)m(us) Chamer(). (2) Ioha(n)na vxor eius., (3) Rob(er)tus Patson

78r6 s.xv2/ s.xvi in.

(1) D(omi)n(u)s Will(el)m(us) Bortone. (2) Thomas. (3) Elizabet (4) Rob(er)t(us). (5) Thomas (6) Isabella. (7) Elizabet (8) Ioha(n)na. (9) Petrus Standrop capellan(us)

78r7 s.xv2/ s.xvi in.

(1) Leo Werdall (et) (2) Agnicia (3) Ioh(annes) (et) (4) Ioh(annes) (5) Matild(is) (6) Elizabeth (7) Agnes751 (8) Ioha(n)na (9) Tho(m)as et (10) Edward(us) (11) Tho(m)as

78r8 s.xvi in.

(1) Ioh(ann)es Rakett (2) Elizabeth() vx(or) ei(us) (3) W(illelmus) Yrysden (4) Alicia vxor ei(us) (5) Ioh(ann)es Yrysden (6) T Yrysden (7) Alicia Yrysyden (8) Ioh(ann)es Halywell() (9) Matildis vxor ei(us) (10) W(illelmus) Halywell() (11) Ric(ardus) Halywell() (12) Alicia Halywell() (13) Ioh(ann)es Halywell() (14) Matildis Halywell() (15) Rob(er)tus Swel() (16) Rob(er)tus Halywell()

78r9 s.xvi in.

(1) Roger(us) Richarson (et) (2) Margareta vxor ei(us) (3) Ioh(ann)es Blaxton (et) (4) Barbara vxor ei(us) (5) Ric(ardus) Blaxton (6) Georgius Blaxton (7) W(illelmus) Blaxton (8) Thomas Blaxton (9) Rog(erus) Blaxton (10) D(omi)n(u)s Rob(er)t(us) Blaxton (11) Ric(ardus) Morly (12) Henric(us) Kelynge (13) W(illelmus) Rog(er)ly (14) Thomas Rog(er)ly (15) D(omi)n(u)s Thomas Tomson (16) [...]s752 Harwood