folio 81vView Image...

81v1 s.xv ex. (after c.1498)

(1) Dompn(us) Henric(us) Swawell()

81v2 s.xv ex.

¶ (1) Dompn(us) Ioh(ann)es Swalwell()

81v3 s.xv ex.

(1) D(omi)n(u)s Will(el)m(u)s Swalwell() (2) D(omi)n(u)s Thomas Swalwell() 'doctor theol(ogie)'813 (3) D(omi)n(u)s Tho(m)as Eluet (4) D(omi)n(u)s Ioh(ann)es Swane (5) D(omi)n(u)s Ioh(ann)es Blenkarne

81v4 s.xv ex.

(1) Thomas Iakson() (et) (2) Margareta vxor eius cu(m) filiis (et) filiab(us)814(3) Rob(er)tus (4) Will(el)m(u)s (5) Ioh(an)nes (et) (6) Thomas (et) (7) Marioria (et) (8) Agnes

81v5 s.xv/ s.xvi

(1) D(omi)n(u)s Thomas Barns (2) Ioha(n)nes Barns p(ate)r ei(us) (3) Ioha(n)na mat(er) ei(us) ¶ (4) Rob(er)tus (5) Adam (6) Tho(m)as (7) (Christ)ofer(us) (8) Ioha(n)na (9) Emmota (10) Margareta (11) Ioha(n)na 'fil()' (12) Margareta (13) Will(el)m(u)s (14) Ioh(ann)es (15) Alicia / (16) Will(el)m(us) (17) Tho(m)as (18) (Christ)ofer(us) ¶ (19) D(omi)n(u)s Ioh(an)nes Hamst(er)ley (20) Thomas (et) (21) Alicia pare(n)tes ei(us)

81v6 s.xv/ s.xvi

(1) Ioh(ann)es Roke (et) (2) Elisabeth vxor eius viz (3) Ioh(an)nes (4) Rob(er)t(us) istius monaste(r)ii mo(na)ch(u)s sac(erdos) (et) p(ro)fess(us) (5) Alicia. (6) Agnes (et) (7) Isabella

81v7 s.xv/ s.xvi

(1) Petrus (2) Margareta (3) Rob(er)t(us) (4) Rob(er)t(us) (5) Auicia (6) Ioh(annes) (7) Rob(er)t(us)

81v8 s.xv/ s.xvi (after c.1504)

(1) Dompn(us) Robert(us) Spynk() cu(m) (2) p(at)re (et) (3) m(at)re ei(us) ¶ (4) D(ominus) Thomas Gatyshed / (5) W(illelmus) / (6) Margareta cu(m) (7) f(rat)rib(us) (et) (8) sororib(us) (9) D(ominus) Ioh(ann)es Brown cu(m) (10) parentib(us) (11) f(rat)rib(us) (et) (12) sororib(us) (13) D(ominus) Petr(us) Lee cu(m) (14) p(at)re (et) (15) m(at)re ei(us)d(em) (16) f(rat)rib(us) (et) (17) sororib(us) (18) D(ominus) W(illelmus) Eluet cu(m) (19) p(at)re (et) (20) m(at)re ei(us)d(em) (21) f(rat)re (22) sororib(us) (23) D(ominus) Ioh(anne)s Castyll cu(m) (24) p(at)re (et) (25) m(at)re (26) f(rat)rib(us) (et) (27) sororib(us)

81v9 s.xv/ s.xvi

(1) Thomas Kyrwer (2) Agnes vxor ei(us)

81v10 s.xvi in.

(1) Galfrid(us) Thrylkeld() (et) (2) Agnes vxor() (3) Ioh(a)n(nes)815 (4) W(illelmus) (5) Agnes (6) Rob(er)t(us) (7) Rola(n)d(us) (8) He(n)ric(us) (9) Ezebella (10) Kat(er)ina (11) Ioha(n)na (et) (12) Anna (13) Robert(us) (et) (14) Ankynti(us)816 (15) 'W(illelmus)' (16) 'Rob(er)t(us)' (17) 'Lanslot(us)'817 (18) Domp(nus) W(illelmus) Hartylpull()818 (19) Pet(rus) Iacson (et) (20) M(ar)gareta vxor ei(us) (21) Ioh(ann)es (22) Symon (23) Thomas (24) Angnes (25) Kat(er)ina (et) (26) Angnes (27) Magist(er) Ioh(ann)es Wawkar().819

81v11 s.xvi in.

(1) Leo Wardell() (et) (2) Angnes vxor ei(us)

81v12 s.xvi in.

(1) Ioh(ann)es (2) Angniscia (3) Ioh(ann)es (4) Ioh(an)na (5) Thomas (6) Edw(ar)d(us) (7) Matilda (et) (8) Elizabeth

81v13 s.xvi in. (after 1513)

(1) Ih(oann)es Wylom (2) Issabella Crowe820 (3) Issabella Beytte (4) Elisabeth Lamtone [...] (5) Katerina Asswhell() (6) Thomas 'Asswhel' (7) Alyson Watso[...] [...] (8) Robert Wryth